Privacy

  INFORMACIJE O OBDELAVI  OSEBNIH PODATKOV ČLANOV

 

Na podlagi 13. Člena Uredbe EU 2016/676, zakonskega odloka 196/2003 in zakonskega odloka 101/2018

Namen sledečih informacij je, da vas seznanimo z obdelavo osebnih podatkov članov našega AŠD MLADINA. Informacije so izdelane na podlagi 13. Člena Uredbe EU 2016/676 – GDPR (General Data Protection Regulation), na podlagi zakonskega odloka 196/2003 “Zakon za varovanje osebnih podatkov” in zakonsega odloka 101/2018 “privolitev otroka v zvezi s storitvami informacijske družbe”

 1. Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov je AŠD MLADINA, s sedežem v Križu št. 61, Trst (TS)- 34151 - Italija

 1. Osebni podatki predmet obdelave

Anagrafski podatki, naslovi in telefonske številke, naslove e-pošte, zdravniška spričevala o športni sposobnosti, fotografije in/ali videoposnetke.

 1. Namen obdelave

Osebne podatke bo društvo obdelalo:

 1. a)za vključitev v knjigo članov in/ali za včlanjenje v športne zveze (npr. F.I.S.I.)
 2. b)za izpolnjevanje zakonskih predpisov
 3. c)za izvajanje vseh dejavnosti in za sporočila članom vezanih na dejavnost društva (telefonski klic, sms, e-pošta, socialni mediji, preko whatsapp skupin), tudi mladoletnikom (npr. za sporočila med trenerji in športniki)
 4. d)za objavo fotografij in videoposnetkov, pridobljenih med tečaji, tekmovanji in med dogodki vezanimi na delovanje društva na socijalno omrežje društva Facebook, na tiskanih in televiziskih medijih, na deplianih, časopisih in letakih. Podatki bodo shranjeni vi digitalnem arhivu društva.
 5. e)za pridobivanje zdravniškega spričevala o športni sposobnosti

Obdelava osebnih podatkov iz točk d) in e), ni obvezna in zahteva vašo izrecno privolitev (6. in 7. člen GDPR). Vaše morebitno nestrinjanje bi onemogočilo opravljanje opisanih dejavnosti.

 

 1. Metoda uporabe podatkov

Obdelava osebnih podatkov poteka za zgoraj navedene namene v papirnati obliki in/ali preko digitalnih/elektronskih sredstev, v skladu s predpisi, ki veljajo še zlasti za zasebnost in varovanje ter skladno z načeli pravilnosti, zakonitosti, preglednosti in varstvom pravic posameznikov.

 

 1. Hranjenje osebnih podatkov

Osebne podatke, ki so navedeni v točkah a) b) in c) bo društvo hranilo za celotno obdobje predvideno za vodenje knjig družbenikov, ki ga zahtevajo pravilniki CONI-ja in povezanih športnih zvez.

Osebne podatke, ki so navedeni v točki d) bomo hranili za maksimalno dobo 10 let. Ob zapadlosti bomo podatke izbrisali. Obveščamo, da lahko v vsakem trenutku zaprosite v pismeni obliki za njihov izbris.

Osebne podatke, ki so navedeni v točki e) bomo hranili za 1. leto in ob zapadlosti jih bomo izbrisali. Morebitne rezultate opravljenih športnih testov bomo hranili do zapadlosti včlanitve.

 

 1. Pravice posameznikov

Posameznik ima pravico, na podlagi 15. člena GDPR, do:

DOSTOPA: da pridobi informacije o obstoju ali neobstoju osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo.

POPRAVKA: da lahko doseže popravek oziroma ažurniranje ali dopolnitev podatkov

IZBRISA: da lahko doseže izbris ali ukinitev obdelovanja podatkov zaradi kršitev zakonskih obveznosti

OMEJITVE OBDELAVE: da lahko delno ali v celoti nasprotuje obdelavi osebnih podatkov, objavi slik in videoposnetkov ali pa pošiljanju komercialnih sporočil

PRENOSLJIVOSTI PODATKOV: da pridobi osebne podatke, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki

UGOVORA: da ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim

PRITOŽBE: da vloži pritožbo nadzornemu organu na spletni strani www.garanteprivacy.it

 Za uveljavljanje pravic, ki so navedene v 15. Členu GDPR ali za morebitne informacije glede obdelave vaših osebnih podatkov, lahko pišete prošnjo našemu društvu na naslov:

AŠD MLADINA

Križ – Santa Croce,   61

34151 Trst – Trieste (TS)

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI TESSERATI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/676, del D.Lgs 196/2003 e del D.Lgs 101/2018

La finalità di questa informativa è di tenerla al corrente in merito al trattamento dei dati personali presso la nostra ASD MLADINA. Questa informativa è stata elaborata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/676 – GDPR (General Data Protection Regulation) , del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del D.Lgs 101/2018 “Consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell’informazione”

 1. 1.Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati è l’ASD MLADINA, con sede legale a Santa Croce, 61 - Trieste (TS) 34151 Italia

 1. 2.Tipologia di dati trattati

Dati anagrafici, recapiti e numeri di telefono, indirizzi e-mail, certificati medici di idoneità sportiva, immagini e/o riprese audiovisive.

 1. 3.Finalità del trattamento

I dati personali saranno trattati dall’associazione

 1. a)per l’inserimento nel libro dei soci e/o per il tesseramento per le Federazioni Sportive (es. F.I.S.I.)
 2. b)per tutti gli adempimenti previsti dalle normative e regolamenti vigenti
 3. c)per l’esecuzione di tutte le attività e per le comunicazioni con i tesserati relative alle attività dell’associazione (contatto telefonico, sms, e-mail, social media, gruppi whatsapp), anche con i minori (ad es. per le comunicazioni tra l’allenatore e gli atleti).
 4. d)per la pubblicazione di foto e video effettuati durante i corsi, gare ed eventi legati alle attività dell’associazione sulla pagina Facebook dell’associazione, sui media stampati e televisivi, sui dépliant, giornali e volantini. I dati saranno conservati nell’archivio informatico dell’associazione.
 5. e)L'acquisizione del certificato medico di idoneità sportiva

Il trattamento dei dati personali di cui ai punti d) ed e) è facoltativo e richiede il suo consenso espresso (artt. 6 e 7 del GDPR). Il Suo eventuale rifiuto determinerebbe l’impossibilità di porre in essere le attività ivi descritte.

 

 1. 4.Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali è realizzato per le finalità di cui sopra, sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti digitali/elettronici, nel pieno rispetto delle norme di legge vigenti, secondo principi di liceità, correttezza e trasparenza in particolare in materia di riservatezza e sicurezza e tutela dei diritti degli interessati.

 

 1. 5.Periodo di conservazione dei dati

I dati personali di cui ai punti a) b) e c) saranno conservati per tutto il tempo indispensabile per la corretta tenuta del libro dei soci e per le formalità richieste dai regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive cui siamo affiliati.

I dati personali di cui al punto d) saranno conservati per un massimo di 10 anni. Alla scadenza saranno cancellati. Informiamo che è possibile in qualsiasi momento esercitare il diritto di chiedere per iscritto la cancellazione dei dati.

I dati personali di cui al punto e) saranno conservati per 1 anno e poi saranno eliminati. Eventuali risultati dei tests sportivi saranno conservati per tutta la durata del tesseramento.

 

 1. 6.Diritti dell’interessato

In qualità di interessato al trattamento Lei dispone di una serie di diritti previsti dall'art. 15 GDPR. In particolare il diritto di:

ACCESSO: di ottenere informazioni relative all'esistenza o meno dei dati che La riguardano

RETTIFICA: di ottenere l'aggiornamento o l'integrazione dei dati

CANCELLAZIONE: di ottenere la cancellazione o blocco dei dati trattati in caso di violazioni di legge

LIMITAZIONE: di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione di foto e video o all'invio di comunicazioni commerciali

PORTABILITA': di ricevere in un formato di uso comune, leggibile dai dispositivi automatici i dati personali

OPPOSIZIONE: di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano

RECLAMO: diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante sul sito www.garanteprivacy.it

Per esercitare i diritti ai sensi dell’art. 15 del GDPR o per eventuali informazioni riguardanti il trattamento dei suoi dati può inoltrare una richiesta alla nostra associazione sportiva all’indirizzo:

 

 

AŠD MLADINA

Križ – Santa Croce,   61

34151 Trst – Trieste (TS)

                                    Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.